ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1. Βογινδρούκας Ι. (1993), Διαταραχή των μαθηματικών σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε αριστερό και δεξί ημισφαίριο, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Σόφιας
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  2. Βογινδρούκας Ι. (2002), Η ανάπτυξη του λόγου σε παιδιά με αυτισμό και με βαριές διαταραχές στην επικοινωνία, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  3. Βογινδρούκας Ι., (1999), Αυτισμός -Διαταραχή επικοινωνίας, στο περιοδικό Επικοινωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, τεύχος 10.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  4. Βογινδρούκας Ι., (1999), Η χρήση των προσωπικών αντωνυμιών σε ελληνόπουλα με αυτισμό, στο περιοδικό Επικοινωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, τεύχος 11
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  5. Βογινδρούκας Ι., Γρηγοριάδου Ε., (2000), Μαθησιακές δυσκολίες- Δυσορθογραφία, στο περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 10.
  6. Βογινδρούκας Ι., (2001), Παπαγεωργίου Β., Γρηγοριάδου Ε., Παραφασίες σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές – Συγκριτική μελέτη, στο περιοδικό Νέα Παιδιατρικά Χρονικά , τόμος 1, τεύχος 2
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  7. Papageorgiou V., Vogindroukas I., Vostanis P., (2002), Characteristics of Referral, Diagnosis and Management for Autism Spectrum Disorders in Northern Greece, Good Autism Practice, bild publications 3,2.zz
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  8. Vogindroukas I., Papageorgiou V., Vostanis P., (2003), Patterns of semantic errors in autism- a brief report, The International Journal of Reasearch and Practice – Autism, Vol. 7 (2) 195-203.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  9. Βογινδρούκας Ι., Γρηγοριάδου Ε., (2003), Γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ: Η εφαρμογή του σε παιδιά με βαρηκοΐα – κώφωση, στο περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχος 21, σελ.28- 34.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  10. Βογινδρούκας Ι., Γρηγοριάδου Ε., (2003) Γραφή-Ορθογραφία: Μεταγλωσσικές Δεξιότητες, στο περιοδικό Επικοινωνία του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, τεύχος 17, σελ. 9-17.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  11. Βογινδρούκας Ι., (2004), Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Δυσλεξία – Δυσορθογραφία – Δυσαριθμησία , στο Περιοδικό Communication της APLF, 82,15-20.
  12. Βογινδρούκας Ι. (2005),Πραγματολογικές Δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό, περιοδικό Ψυχολογία της ΕΛ.Ψ.Ε. τόμος 12, τεύχος 2, σελ.276-292.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  13. Stavrakaki, S., Vogindroukas, I. Chelas, E., Ghousi, S., (2009), Subject-Verb Agreement in SLI and Child L2: A Comparative Approach to Greek SLI and (un) Impaired Child L2, in Language Acquisition and Development: Proceedings of GALA 2007, Cambridge University Press
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  14. Βογινδρούκας, Ι., Ζηκοπούλου, Ο. (2009), Συγκριτικά αποτελέσματα στο WISC-III σε παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Ειδική Δυσκολία στην Ανάγνωση (Δυσλεξία), περιοδικό Ψυχολογία της ΕΛ.Ψ.Ε.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  15. Vogindroukas I., Zikopoulou O., (2011) Idiom understanding in people with Asperger Syndrome (AS) / High Functioning Autism (HFA), Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (RSBF).
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  16. Vogindroukas, I. Chelas, E.N, Petridis, N., (2014), Reading the mind in the eyes test”(child): A comparison study between children with typical development, children with high functioning autism and typically developed adults,Folia Phoniatrica & Logopedica, Karger.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  17. Gail Gillon , Yvette Hyter , Fernanda Dreux M Fernandes , Sara Ferman , Yvette Hus , Kakia Petinou , Osnat Segaliv, Tatjana Tumanova , Ioannis Vogindroukas , Carol Westby , Marleen Westerveld (2017), In Press , International Survey of Speech-language pathologists’ practices in working with children with Autism Spectrum Disorder (ASD), Folia Phoniatrica & Logopedica, Karger.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  18. Yvette D. Hyter, Ioannis Vogindroukas , Evripidis Chelas, Konstantinos Paparizos, Eleni Kivrakidou, Vasiliki Kaloudi, (2017) In Press, Differentiating Autism from Typical Development: Preliminary Findings of Greek Versions of a Pragmatic Language and Social Communication Questionnaire, Folia Phoniatrica & Logopedica, Karger.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  19. Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου. Βογινδρούκας Ι.,«Διερεύνηση Λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  20. Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου. Παπαγεωργίου Β., Βογινδρούκας Ι., «Διάγνωση και αξιολόγηση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού»
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  21. Βογινδρούκας Ι., (2005), Διαταραχές Επικοινωνίας και Λόγου στον Αυτισμό – Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας. Συμμετοχή στο βιβλίο Διεπιστημονική προσέγγιση Αυτισμός, Ζωοδόχος Πηγή, Ηράκλειο. σελ. 17-33.
  22. Βογινδρούκας Ι. (2007) «Αυτισμός: Πραγματολογική προσέγγιση» στον τόμο επιλεγμένων εργασιών του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών με Θέμα «Αυτισμός – Θέσεις και Προσεγγίσεις». Εκδόσεις Ταξιδευτής
  23. Βογινδρούκας Ι.,(2008) Πραγματολογική ανάπτυξη και διαταραχές, στον συλλογικό τόμο «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, επιμέλεια Νικολόπουλος Δ.
  24. Βογινδρούκας Ι. (2010). Κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων: προκαταρκτικά αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή, σε παιδιά με σύνδρομο Asperger και σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Στον Συλλογικό τόμο «Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές- Από τη βασική έρευνα στην Κλινική Πράξη» Επιστημονική Επιμέλεια: Βογινδρούκας Ι., Οκαλίδου Α., Σταυρακάκη Σ., , Εκδόσεις Επίκεντρο.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  25. Βογινδρούκας Ι., (2011) Ειδική Γλωσσική διαταραχή. Στο Διαταραχές Λόγου Κ. Καλαντζής Εκδόσεις Παπαζήση
  26. Βογινδρούκας Ι., (2000), Μελέτη του μέσου μήκους εκφωνήματος σε ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας. Δημοσίευση στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, σελ. 107-114. Ελληνικά Γράμματα.
  27. Βογινδρούκας Ι., (2000), Αναπτυξιακή διαταραχή λόγου, κώφωση, αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες – συγκριτική μελέτη της ικανότητας κατονομασίας αντικειμένων. Δημοσίευση στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, σελ. 279-289. Ελληνικά Γράμματα.
  28. Βογινδρούκας Ι., Το δίγλωσσο παιδί στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στην Ημερίδα Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών Νοέμβριος 2006. Υπό έκδοση.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  29. Βογινδρούκας Ι., (2007), Ζηκοπούλου Ο., Κιουρτζίδου Ε., Παπάζη Μ. Γλωσσικό και ειδικό μαθησιακό προφίλ μαθητών με διαγνωσμένες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος, Επιμέλεια : Βλασσοπούλου Μ., Γιαννετοπούλου Α., και συνεργάτες, Πανελλήνιος σύλλογος Λογοπεδικών, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  30. Vogindroukas I. (2008), Social Communication Difficulties and Autism, 3rd National Congress Bulgaria, Association of Bulgarian Logopedists, Romel Publications
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  31. Vogindroukas I., Grigoriadou E., (2010) Test of Receptive and Expressive Language Abilities – Preliminary data of Greek preschool age children 28th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  32. Vogindroukas I., (2011) Speech Therapy in autistic conditions – the Intensive Interaction Approach, International Symposium of South West University, Bulgaria
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  33. Vogindroukas I., Chelas, E., Grigoriadou, E., (2012), Narrative skills in Greek preschoolers, National Conference of NCLB, Bansko, Bulgaria.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  34. Βογινδρούκας Ι. (2012) Αυτισμός: διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας και θεραπευτική παρέμβαση, 4ο Συνέδριο ΕΦΥΚΕ
  35. Βογινδρούκας Ι., Χελάς Ε. (2012),Πόσο ανεπτυγμένες είναι οι δεξιότητες σειριοθέτησης και αφήγησης ιστορίας εικόνων στα πρώτα σχολικά στάδια. Προκαταρτικά αποτελέσματα. 4ο Συνέδριο ΕΦΥΚΕ
  36. Βογινδρούκας, Ι., (2012). Γονείς συνθεραπευτές. Υπό έκδοση στα πρακτικά του 12ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών.
  37. Vogindroukas, I. Chelas, E. (2013), Autism Spectrum Disorders the Pragmatics Approach, National Conference of NCLB, Sofia
  38. Ι.Βογινδρούκας, Ι. Τσαµουρτζή, Β. Παπαγεωργίου, (2004) Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις, Ανέκδοτη εργασία
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  39. V.Papageorgiou, E.Kalyva, Ι. Vogindroukas (2006), “Health professionals’ training on autism spectrum disorders”, 26th International Congress of Aplied Psychology, Athens
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  40. Ioannis Vogindroukas; Sophia Koukouvinou; Ilias Sasmatzoglou  ; Georgios P. D. Argyropoulos (2020), The role of memory systems in neurodevelopmental disorders of language. In Translational Neuroscience of Speech and Language Disorders, Springer.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  41. Ioannis Vogindroukas, Evripidis-Nikolaos Chelas, Olga Triantafyllou, (2018). Pragmatics abilities in Greek speaking children with Language Impairment (LI). International Symposium “Specific Language Impairment in children: intervention and assessment issues”, Russian Federation
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  42. Ι. Βογινδρούκας, (2019), Βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ γονέων και ειδικών στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος, Συλλογικός τόμος Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών. Εκδόσεις Πεδίο
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  43. Yette D. Hyter, Ioannis Vogindroukas, Evripidis Chelas, Konstantinos Paparizos, Eleni Kivrakidou, Vasiliki Kaloudi, (2017) Differentiating Autism from Typical Development: Preliminary Findings of Greek Versions of a Pragmatic Language and Social Communication Questionnaire, Folia Phoniatrica & Logopedica, Karger.
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  44. Κολεβέντη,Κ., Βογινδρούκας, Ι., Παπαρίζος, Αραποστάθης, Κ. (2017), Πηγαίνωντας στον οδοντίατρο: Δημιουργία ενημερωτικού εγχειριδίου για την οδοντιατρική φροντίδα ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, Παιδοοδοντία, 31 (3): 87-94
   [ Περίληψη ] [ PDF ]
  45.  Vogindroukas,I.,  Miliatzidou,   R.   and   Tsouti,   L.   (2020) Personal Narrative Skills of Greek Children of  Typical  Development  in  the  Age  of  10  Years. Open   Access   Library   Journal, 7: e6882. https://doi.org/10.4236/oalib.1106882  https://scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/journal/paperinformation.aspx?paperid=103772
  46. Vogindroukas,I., Chelas E.N., Petridis N., (2021). Developmental Profile of Social Communication (DPSC): Findings from typical developing Greek children, Folia Phoniatr Logop. 10.1159/000511901https://www.karger.com/Article/Abstract/511901
  47. THORDARDOTTIR,E., TOPBAŞ, S. and Working Group 3 of COST Action IS14064 [Veronika Bláhová, Talat Bulut, Bernard Camilleri, Ana Castro, Ewa Czaplewska, Ineta Dabašinskienė, Linda Daniela, Adinda Dulčić, Anna Esposito, Daniela Gheorghita, Elin Thordardottir, Helen Grech, Gisela Håkansson, Niloufar Jalali-Moghadam, Maria Kambanaros, Sviatlana Karpava, Eglė Krivickaitė-Leišienė, Marja Laasonen, James Law, Rena Lyons, Rama Novogrodsky, Fátima Pereira, Sylvia Nieva Ramos, Argus Reili , Natasha Ringblom, Isabel de los Reyes Rodríguez Ortiz, Sini Smolander, Stavroula Stavrakaki, Anna, Kaisa Tolonen, Seyhun Topbaş, Ioannis Vogindroukas, Krisztina Zajdó, Georgeta Zegan] (2021) How aware is the public of the existence, characteristics and causes of language impairment in childhood and where have they heard about it? A European survey JOURNAL OF COMMUNICATIONhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33279754/
  48. I.Vogindroukas E.N Chelas, (2021) Developmental Profile of Social Communication (DPSC): Characteristics of ASD profiles, Balkan International Autism Conference, Ankara Turkey
  49. Westerveld MF, Lyons R, Nelson NW, Chen KM, Claessen M, Ferman S, et al. (2022) Global TALES feasibility study: Personal narratives in 10-year-old children around the world. PLoS ONE 17(8): e0273114.
  50. Vogindroukas I, Stankova M, Chelas EN, Proedrou A. Language and Speech Characteristics in Autism. Neuropsychiatr Dis Treat. 2022;18:2367-2377