Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης
Σχολικής Ηλικίας,
Αθήνα – 13-14 Ιανουαρίου 2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η γλώσσα ως αφηρημένο σύστημα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ιδεών συμβάλλει τα μέγιστα στη μαθησιακή διαδικασία, είτε αυτή αφορά στην κατάκτηση νέων γνώσεων, είτε στην κατάκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

Συχνά στη θεραπευτική παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών, ο ρόλος του λογοπεδικού / λογοθεραπευτή συγχέεται με αυτόν του ειδικού παιδαγωγού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιορισμένα θεραπευτικά αποτελέσματα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Το διήμερο πρακτικό εργαστήρι έχει ως στόχο τη σαφή διάκριση των ορίων και θεραπευτικών παρεμβάσεων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Παρέχει τεχνικές αξιολόγησης και παρέμβασης με γνώμονα τη λειτουργία της γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία, προσφέρει διαφοροδιαγνωστικές τεχνικές για τη διάκριση των αναπτυξιακών δυσκολιών που μπορεί να επηρεάζουν την κατάκτηση μαθησιακών σταδίων και εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό του μαθησιακού προφίλ των μαθητών με δυσκολίες μάθησης καθώς επίσης και στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Οι συμμετέχοντες την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου θα εκπαιδευτούν στη χρήση και ερμηνεία του Πρωτοκόλλου Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) (Βογινδρούκας 1998, Βογινδρούκας 2005, Βογινδρούκας, Χελάς 2014), στη διαφοροδιάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία και στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος όπως αυτός προκύπτει από τα αποτελέσματα του ΠΛΑΣΗ. Τη δεύτερη ημέρα η εκπαίδευση αφορά σε τεχνικές παρέμβασης της γλωσσικής εξέλιξης, της κατάκτησης της ανάγνωσης και της γραφής, όπως αυτές προκύπτουν από την τυπική εξέλιξη των γλωσσικών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων.

Η αναθεωρημένη έκδοση του Πρωτοκόλλου Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (Βογινδρούκας, Χελάς 2014) περιλαμβάνεται στο κόστος του σεμιναρίου καθώς και η πιστοποίηση χρήσης του.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διοργανωτής: ΙΕΕΛ -Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας
Εισηγητές: Ι. Βογινδρούκας, Ε.Ν. Χελάς, Κ. Παπαρίζος
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13-14 Ιανουαρίου 2024
Ώρες Διεξαγωγής: 13/01/2024  9:00-16:00

14/01/2024  10:00-17:00

Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφών: 5/01/2024
Τόπος διεξαγωγής: Arion Athens Hotel
Συμμετέχοντες: Λογοπεδικοί/ Λογοθεραπευτές και Ειδικοί Παιδαγωγοί
Κόστος: 250 €
Πληροφορίες: grammateia@ieel.edu.gr