Το ΙΕΕΛ παρέχει εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία μέσω της συνεργασίας του με φορείς και επιστήμονες.

 

1.    Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας – Το Μοντέλο των Κύκλων (Βογινδρούκας 2009)

Το Μοντέλο των Κύκλων βασίζεται στην αναπτυξιακή πορεία εξέλιξης της επικοινωνίας και της γλώσσας σε άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως βασικό σκοπό την κατανόηση των δυσκολιών των ατόμων με Αυτισμό σχετικά με την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη σχέση της με την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη.

Με τη χρήση του μοντέλου σκιαγραφείται το αναπτυξιακό προφίλ του κάθε ατόμου, συλλέγονται πληροφορίες για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και προωθείται η συνεργασία μεταξύ των ειδικών και των γονέων με στόχο την καλύτερη επικοινωνία των δύο πλευρών.

Το διήμερο σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη χρήση του προγράμματος , να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα και να τα μεταφράσουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα.


 

2.    ΠΛΑΣΗ (Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας) (Βογινδρούκας, Χελάς, Παπαρίζος 2015)

Η γλώσσα ως αφηρημένο σύστημα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ιδεών συμβάλλει τα μέγιστα στη μαθησιακή διαδικασία, είτε αυτή αφορά στην κατάκτηση νέων γνώσεων, είτε στην κατάκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

Συχνά στη θεραπευτική παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών, ο ρόλος του λογοπεδικού / λογοθεραπευτή συγχέεται με αυτόν του ειδικού παιδαγωγού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιορισμένα θεραπευτικά αποτελέσματα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το διήμερο πρακτικό εργαστήρι έχει ως στόχο τη σαφή διάκριση των ορίων και θεραπευτικών παρεμβάσεων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Παρέχει τεχνικές αξιολόγησης και παρέμβασης με γνώμονα τη λειτουργία της γλώσσας στη μαθησιακή διαδικασία, προσφέρει διαφοροδιαγνωστικές τεχνικές για τη διάκριση των αναπτυξιακών δυσκολιών που μπορεί να επηρεάζουν την κατάκτηση μαθησιακών σταδίων και εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό του μαθησιακού προφίλ των μαθητών με δυσκολίες μάθησης καθώς επίσης και στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Οι συμμετέχοντες την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου θα εκπαιδευτούν στη χρήση και ερμηνεία του Πρωτοκόλλου Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) (Βογινδρούκας 1998, Βογινδρούκας 2005, Βογινδρούκας, Χελάς 2014), στη διαφοροδιάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία και στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος όπως αυτός προκύπτει από τα αποτελέσματα του ΠΛΑΣΗ. Τη δεύτερη ημέρα η εκπαίδευση αφορά σε τεχνικές παρέμβασης της γλωσσικής εξέλιξης, της κατάκτησης της ανάγνωσης και της γραφής, όπως αυτές προκύπτουν από την τυπική εξέλιξη των γλωσσικών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων.

Η αναθεωρημένη έκδοση του Πρωτοκόλλου Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (Βογινδρούκας, Χελάς 2014) περιλαμβάνεται στο κόστος του σεμιναρίου καθώς και η πιστοποίηση χρήσης του.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε λογοπεδικούς / λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, και ειδικούς παιδαγωγούς.


 

3.    Γλωσσικές Ιδιαιτερότητες σε άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (Βογινδρούκας, Χελάς 2016)

Το διήμερο σεμινάριο πραγματεύεται θέματα σχετικά με τη γλωσσική εξέλιξη και τις γλωσσικές δυσκολίες ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα στην ελληνική γλώσσα, τεχνικές αξιολόγησης και τεχνικές παρέμβασης καθώς και η κλινική συλλογιστική για την ανάλυση αποτελεσμάτων από σταθμισμένες δοκιμασίες για τη δημιουργία θεραπευτικού προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν αξιολογητικά δεδομένα από περιστατικά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, να αναλύσουν και να συζητήσουν βίντεο με θεραπευτικές συνεδρίες και να συμμετάσχουν στη δόμηση θεραπευτικών προγραμμάτων περιστατικών που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο.

Απευθύνεται σε λογοπεδικούς/ λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς.


 

4.    Βασικό Σεμινάριο Εντατικής Αλληλεπίδρασης

Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις προσώπου, τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα να μάθει τις προ – γλωσσικές δεξιότητες της επικοινωνίας, όπως είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή σειράς , η χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής, η χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και το μοίρασμα της προσοχής.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει:

  • Τι είναι το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης.
  • Πως μαθαίνουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν, βασικές αρχές της επικοινωνίας.
  • Βασικές αρχές του προγράμματος Εντατικής Αλληλεπίδρασης.
  • Πώς χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης.

 

5.  Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Εντατική Αλληλεπίδραση

 Good Practice Course

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Εντατική Αλληλεπίδραση έχει διάρκεια έξι μηνών και αποτελέιται από 3 ημερήσιες εποπτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου με απόσταση 2 μηνών της μίας από την άλλη.

Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των 10 ατόμων θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν περιστατικά στα οποία εφαρμόζουν την Εντατική Αλληλεπίδραση και να καθοδηγηθούν από έμπειρους επόπτες στην εφαρμογή του προγράμματος παρακολουθώντας με αυτό τον τρόπο την εξέλιξη των περιστατικών τους και καθοδηγούμενοι για την καλύτερη εφαρμογή της μεθόδου. Παράλληλα με αυτό θα αναλυθούν σε θεωρητικό επίπεδο οι βασικές αρχές του προγράμματος και θα μελετηθούν έρευνες και δεδομένα που υποστηρίζουν της βασικές αρχές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης.

 Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

  •  Να αντιληφθούν σε βάθος τις αρχές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης
  •  Να εφαρμόζουν με τον κατάλληλο τρόπο την Εντατική Αλληλεπίδραση
  •  Να δομούν κατάλληλα συνεδρίες Εντατικής Αλληλεπίδρασης
  • Να καθοδηγούν άλλους στην κατάλληλη χρήση της μεθόδου
  • Να καταγράφουν κατάλληλα την εξέλιξη των περιστατικών τους

 

6. Βασικό Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ

Έχει 4 ενότητες, διάρκεια 2 ημέρες και αφορά επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ με τα περιστατικά τους και τις οικογένειές τους. Παρέχει πληροφορίες για το τι είναι το πρόγραμμα, εκπαιδεύει στη χρήση νοημάτων και συμβόλων των σταδίων 1-4 και δίνει διδακτικές τεχνικές για τη σωστή χρήση του προγράμματος.


 

7. Σεμινάριο Ενίσχυσης και Εμβάθυνσης ΜΑΚΑΤΟΝ

Έχει 6 ενότητες, διάρκεια 2 1/2  μέρες και αφορά επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει το βασικό σεμινάριο και έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στην κλινική και εκπαιδευτική τους πράξη. Παρέχει εκπαίδευση στα στάδια 5-8 και εμβαθύνει στη χρήση του προγράμματος στο μορφολογικό και πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας.


 

8. Σεμινάριο ΜΑΚΑΤΟΝ Γονέων και Φροντιστών

Παρέχεται σε γονείς και φροντιστές με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους στις βασικές αρχές του προγράμματος. Παρέχει εκπαίδευση στη χρήση των νοημάτων και των συμβόλων των αρχικών σταδίων και προετοιμάζει τους γονείς και τους φροντιστές για την εφαρμογή του προγράμματος στην καθημερινότητά τους